okt 1, 2014

KOMMENTARER TIL LOKALPLAN


Lokalplanen for Gammelholm og Nyhavn har været til høring, og Nyhavnsforeningen har afgivet sine kommentarer. Der er gode intentioner i lokalplanforslaget, men den kraftige og ødelæggende trafik af turbåde i kanalen ønsker politikerne ikke at begrænse. Det samme gælder udbredelsen af udendørsserveringen. Læs Nyhavnsforeningens høringssvar her:

Til Københavns Kommune

fra

Nyhavnsforeningen

 

Høringssvar til lokalplanforslag 2014 for Nyhavn og Gammelholm

 

 

Om Nyhavnsforeningen

 

Nyhavnsforeningen (NF) har i 40 år organiseret beboere, erhverv og træskibsejere, og Nyhavnsforeningen var initiativtageren til den nuværende Veteranskibshavn, der i dag er en af Danmarks største turistattraktioner. Veteranskibene på solsiden er aktivt sejlende, alle er i god og sødygtig stand. Foreningen repræsenterer også de lokale beboere, f.eks. når de mange kommercielle interesser i området skaber udfordringer.

 

 

Vi har inddelt nærværende høringssvar i tre afsnit:

 

 

1. Trafikken i Nyhavnskanalen

 

NF har konstateret, at kanalrundfarts-bådene i stigende grad gennem årene har øget deres besejling til og fra Nyhavns indre kanal. Det er stærkt generende for Veteranskibshavnen som helhed. Der konstateres mange påsejlinger årligt, med store dokumenterede skader til følge på de historiske træskibe. Der er oftest fire-fem rundfartsbåde samtidig i kanalen, hvilket årligt giver mange tusinde timers unødig trængsel, sammenstød og forurening.

Kanalrundfarts-bådenes ejere bidrager desuden til en fysisk forsimpling af Nyhavn. Vi støtter derfor meget kraftigt de synspunkter i lokalplanforslaget, der ønsker fjernelse af grimme billetsalgsskure både ved trappen og langs det fredede bolværk ved Charlottenborg.

NF foreslår, at turbåds-besejlingen i indre kanal begrænses og reguleres via én fartplan. Maksimalt to kanalrundfarts-både i kanalen ad gangen vil reducere påsejlinger af træskibene, nedbringe forureningen, og sidst men ikke mindst, styrke oplevelsen af Nyhavn fra vandsiden.

I den forbindelse kan Nyhavnsforeningen med stærk beklagelse konstatere, at Borgerrepræsentationens Økonomiudvalg samt Teknik- og Miljøudvalg allerede på forhånd har sikret havnerundfarterne uændrede anløbsmuligheder i bunden af Nyhavn. Samtidig med at, lokalplanen i maj og juni i år godkendtes til høring, nedfældede udvalgenes flertal en såkaldt protokolbemærkning, der på forhånd sikrer havnerundfarts-firmaernes rettigheder, på trods af, at der er en høringsproces i gang, og at en så væsentlig beslutning ikke fremgår af lokalplanforslaget.

 

 

2. LIVA 2

LIVA 2 er en meget dominerende jernpram, med et kontorhus på, som ifølge lokalplanforslaget er ombygget for nylig. I realiteten er den en østeuropæisk slæbepram, som på et litauisk værft er opbygget til sit nuværende udseende. Den er uden nogen som helst historisk eller maritim interesse, og fik kun plads i Nyhavn på grund af en fuldstændig kaotisk sagsbehandling i kommunen og hos Fredningsnævnet.

Fartøjet har også som beskrevet i lokalplanforslaget ramper af metalplade langt ud på fortovet i næsten hele skrogets længde, hvilket næppe var meningen med den nye promenade.

Nyhavnsforeningen støtter meget kraftigt lokalplanens forslag om at stramme kriterierne for udseende, konstruktion og benyttelse af ”husbåde” i Nyhavn. I den sammenhæng skal vi opfordre kommunen til endnu en gang at forsøge en flytning af LIVA 2 ud af kanalen ved hjælp af de nye kriterier i lokalplanen.

Vi skal desuden bemærke, at der efter vores bedste opfattelse drives privat erhvervsvirksomhed på kontoretagen, i strid med allerede eksisterende regler.

 

 

3. Kulturmiljøet

Det historiske og arkitektoniske miljø i Nyhavn er grundlaget for hele områdets tiltrækningskraft, men de kommercielle aktiviteter har de senere år lagt stort pres på miljøet. Mange beboere, butiks- og kontorvirksomheder er fraflyttet Nyhavn på grund af den massive udbygning af restaurationslivet. Fysiske forhold, som f.eks. yderligere fortovsservering i den østlige ende af solsiden presser erhverv og beboere ud.

Lokalplanforslaget har som udtrykkeligt formål at sikre balance mellem aktiviteterne i området, og i den sammenhæng skal Nyhavnsforeningen udtrykke sin støtte til den friholdelse af kajarealet tættest på vandet, som fremgår af forslaget. Til gengæld mener vi ikke, at yderligere udbygning af restaurationslivet på de få tilbageværende arealer medvirker til at skabe balance, tværtimod.

Foreningen finder det dermed også meget besynderligt, at Økonomiudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget forud for høringsfasen allerede har nedfældet en protokolbemærkning, der siger, at det om den kommende lokalplan ”forudsættes, at arealerne til udeservering i Nyhavn ikke på nogen måde begrænses, ej heller for den enkelte beværtning.”

Denne favorisering af konkrete erhvervsvirksomheder fremgår ikke af lokalplanforslaget, og borgerne er dermed udelukkede fra at tage stilling til en så væsentlig planmæssig disposition.

Det er også i lokalplanforslaget foreslået, at der gives tilladelse til opstilling af fire flagstænger på solsiden. Nyhavnsforeningen protesterer imod dette forslag, som vil bidrage til en yderligere tivolisering af området. Værtshusene har rigeligt med markedsførings- og pynteudstyr, som ikke behøver yderligere supplement. Flagstænger langs kajen er fremmedelementer og ikke i overensstemmelse med arkitekturen eller traditionen i området.

Desuden vil flagstængerne være til stærk gene for veteranskibene, som under vendemanøvre i den smalle kanal ofte er nødt til at føre bovsprydet tre til seks meter ind over kajkanten. I forvejen er vendepladsen begrænset af nødvendigt udstyr som skraldesug og redningskranse.

 

 

Med venlig hilsen,

 

Nyhavnsforeningen

Sammy Eisinger

formand